YAYINLAR

KİTAPLAR

MAKALELER

Comparing the Bush, Obama and Trump Foreign Policies: Continuity and Change in American Middle East Policy

Role of Representations and Visual Images in Foreign Policy Decision Making and Constituting of Identities: Turkish Foreign Policy Towards the Palestinian Issue as a Case

“Thomas Shelling'in Kuramsal Çalışmalarının Soğuk Savaş Stratejilerine Katkıları" Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2019 ( Sabri Aydın ile birlikte)

"Contending Issues and Major Theories in IR" Theories of International Relations I, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, pp. 3-24.

"International Regime Theories", Theories of International Relations I, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, pp. 116-139.

"Normativism in IR", Theories of International Relations I, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2018, pp. 141-158

"Poststructuralism in IR", Theories of International Relations II, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019, pp. 1-23. (Özge Gökçen Çetindişli ile birlikte)

"Postcolonialism in IR" Theories of International Relations II, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019, 65-86. ( Mehmet Ali AK ile birlikte)

"Green Theory in IR", Theories of International Relations II, Tayyar ARI (ed) Eskişehir: Anadolu University press, 2019 ( Fatih Bilal Gökpınar ile birlikte)

"Yemen'de Arap Baharından Husi Darbesine: Bir Demokrasi Denemesinden Başarısız Devlete mi?" No: 8 Mart 2015, ss. 1-10

"Uluslararası İlişkilerde Büyük Tartışmalar ve Post-Modern Analizler" Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri - 2 : Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Der. Tayyar ARI) Bursa : Dora Yayınları, 2014.

"Müslüman Kardeşler Hareketinin Mısır Hükümeti ile Paradoksal İlişkilerinin Analizi: 1931-1970" Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences, Sayı 42 Ekim 2014 / Number 42 October 2014 (Engin Koç ile birlikte)

"War with Iran: regional reactions and requirements", Middle East Policy, 15:3 (2008) pp. 1-15

Filistin Sorunu", Tarih Bilinci: Tarih ve Kültür Dergisi, 2011, Özel Sayı, 13-14, ss. 139-145, ISBN: 1309-4963.

"Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Balkan Politikası", Alternatif Politika Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011, ss. 1-30. ISSN: 1309-0593

"Turkish-American Relations in the Context of Iraq War: From Crisis to Recovery?", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Volume XXXIV, No 1, Fall 2010), pp.17-27, ISSN: 0149-1784.

"Turkey's New Foreign Policy towards the Middle East and the Perceptions in Syria and Lebanon" Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Kış 2010, ss. 1-16.

"Orta Asya'da Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Yapılar, Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri", Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine,Tayyar Arı (Der.), Bursa: MKM yayınları, 2010, ss. 13-39.

"11 Eylül'ün Gölgesinde Orta Asya'ya Yönelik Amerikan Politikası", Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, Tayyar Arı (Der.), Bursa: MKM Yayınları, 2010, ss. 295-324., ISBN: 9786055911188

."Basra Körfezi Ülkelerinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki Rolüne Bakışı", Orta Doğu Analiz, Sayı 23, Kasım 2010, (Veysel Ayhan'la birlikte), ss. 7-17

"Gazze Sonrası İsrail'de İç Dinamikler ve Barış Süreci", Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, Cilt 1 Sayı 1, ss. 83-99.

"Türk Dış Politikasının Ana Ekseninde Bir Değişiklik Yoktur", Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Habibe Özdal ve diğerleri (edt.), Ankara: 2009, ss. 83-113.

"Türkiye Orta Doğu İlişkileri: 1980-1990", Türk Dış Politikası: 1919-2012, 2. Baskı. Der. Haydar Çakmak, Ankara: Barış-Platin Yayınevi, 2012.

"Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası: Türkiye Orta Doğu İlişkileri: 1990-2000", Türk Dış Politikası: 1918-2008, Der. Haydar Çakmak, Ankara: Barış-Platin Yayınevi, 2008.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu-Körfez Ülkelerine Yönelik Dış Politikaları (Kuruluştan Günümüze)", Türk Dış Politikası: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. 2. Cilt, Der. Mustafa Bıyıklı, 2008, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, ss. 351-380.

"Türk- Amerikan İlişkileri: Sistemdeki Değişim Sorunu mu?", Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 4, Sayı 13, 2008.

"Orta Asya'da Güvenlik Sorunu ve İşbirliği Girişimleri", Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU'na Armağan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 2008, ss. 435-458.

"Filistin'de Kalıcı Barış Mümkün mü? Akademik Orta Doğu Cilt 2, Sayı 1, 2007.

"BOP, Orta Doğu ve ABD: Politika mı Propaganda mı?", Global Strateji, İlkbahar 2006, Yıl 2, Sayı 5, ss. 57-67.

"Türkiye'nin Orta Doğu Politikası ve ABD ile İlişkileri: Politik İkilem", Doğu'dan Batı'ya Dış Politika AK Partili Yıllar, Ankara: Orion Yayınevi, 2006, (içinde ss. 115-140), ISBN: 975604309-1

"ABD'de Lobiciliğin Dış Politikaya Etkisi ve Türk Lobisi", Avrasya Dosyası: Türkiye-ABD İlişkileri, 2005, Cilt 11, Sayı 2, ss. 6-29, ISSN: 1302-56-78.

"Türkiye'nin Orta Doğu Politikası ve ABD ile İlişkileri: Politik İkilem", Demokrasi Platformu, Sayı 4, Yıl 1, Güz 2005.

"Geçmisten Günümüze Türkiye’nin Orta Dogu Politikasının Analizi ve İlişkileri Belirleyen Dinamikler", 21. Yüzyılda Türk Dıs Politikası, Ankara: Nobel Yayınları 2004, ss. 667-700.

"Türkiye, Irak ve ABD: Soğuk Savaş Sonrası Basra Körfezinde Yeni Parametreler", 21. Yüzyılda Türk Dıs Politikası. Ankara: Nobel Yayınları 2004,  ss.  441-60.

"Irak'a BM Yaptırımları: Kitlesel İmha Silahlarının Denetimi ve Ambargo", Avrasya Dosyası, Cilt 6, Sayı 3 (Sonbahar 2000), ss. 234-55.  

"ABD-İsrail İlişkileri ve Orta Doğu Barış Süreci", Avrasya Dosyası, Cilt 5, Sayı 1 (İlkbahar 1999), s. 233-49.

"İç Politikanın Gölgesindeki Barış: Likud ve Orta Doğu", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt 54, No. 2 (Nisan-Haziran 1999), s. 35-59.

"Full Membership - Utopia? Problems and Prosperity in Turkish-European Relations", Marmara Journal of European Studies. İstanbul: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yay., Cilt 5, Sayı 1-2 (1997), s. 211-223.

"Sovyetler Birliği Sonrasında Avrasya: Din, Etnik Yapı, Ekonomi ve Dış Politika",  Avrasya Dosyası, Cilt 3, Sayı 4 (Kış 1996), s. 27-44.

"Turkey and the West in the Changing World: Retrospect and Prospects", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Turan Güneş'e Armağan) Cilt 50, No. 3-4 (Haziran-Aralık 1995), s. 65-78.

"Ege Sorunu ve Türk Yunan İlişkileri: Son Gelişmeler Işığında Kara Suları ve Hava Sahası Sorunları", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr Latif Çakıcı'ya Armağan) Cilt 50, No. 1-2 (Ocak-Haziran 1995), 51-68.

"Neo-Liberalizm: Bireysel Özgürlük, Toplumsal Eşitlik İlişkisi ve Yeni Sağın Eleştirisi", Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 1 (1994), s. 209-223.

"Yeni Dünya Düzeni ve Global Güvenlik," Toplum ve Ekonomi, Sayı 6 ( Mayıs 1994), s. 156-170.

"Orta Doğu Barış Süreci ve İsrail-FKÖ Anlaşması," Silahlı Kuvvetler Dergisi.Yıl 113, Sayı 340 (Nisan 1994), s. 11-24.

"Basra Körfezi ve Amerikan Politikası," Su Sorunu, Türkiye ve Orta Doğu, der. Sabahattin Şen. İstanbul: Bağlam Yay., 1993, s. 311-343.

"Kıta Sahanlığı Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri," Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 1-2 (Mart-Kasım 1992),s.167-184.

"Morton A. Kaplan ve Uluslararası Politikada Sistem Yaklaşımı," Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı 1-2 (Mart-Kasım 1990), s. 103-117.

KONGRE FAALİYETLERİ

ULUSLARARASI KONGRE FAALİYETLERİ

"Türk dış politikasının kavramsal ve kuramsal temellerini yeniden tartışmak" XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14-15 Ekim 2019, Bursa

"Küresel Rekabetin Ekonomi Politiği ve Türkiye'nin Dış Politika Tercihlerine Etkisi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-25 Kasım, 2018, Alanya (açılış paneli)

“Suriye’de Aktörlerin Öncelikleri ve Çözüm İçin Olası Alternatifler” X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, 8-10 Ekim 2018, Bursa (açılış paneli)

"Türkiye-ABD İlişkilerinde Kırılma Noktaları ve Bölgeye Yansımaları", IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, 23-24 Ekim 2017, Bursa. (açılış paneli)

"Intra and İnter paradigm Debate and their consequences on peace and security analysis" International Conference on Law and Political Science, 15-16 Agust 2017, Çin.

"Rusya nın Enerji Politikaları Bağlamında Bir Dış Politika Unsuru Olarak Gazprom", VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Ekim 2016, Bursa.

"Rethinking the Iran Nuclear Deal and Possible Implications on Regional and Global politics", The Second Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability, 1-3 November, 2015, Japan.

"Orta Doğu'daki Çatışmalarda İdeolojik ve Teolojik Arka Plan Etkisi” 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 7-8 Mayıs 2015, Hatay

"Diyarbakır Orta Doğu'nun Dünü Bugünü ve Yarını", VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, "Değişen Orta Doğu Dengelerinde Türkiye'nin Barış Süreci", Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 12 Mayıs 2014, Diyarbakır

"The Future of The Turkish Model After The Arab Spring" The Future of Turkey's Model and Role, Workshop, Emirates Policy Center, 18-19 May 2014, Abu Dhabi

"Arap Baharı ve Orta Doğu'da Yeni Dengeler", Uluslararası Ortadoğu Değişim, Çatışma ve Dönüşüm Konferansı, 16-18 Kasım 2012, MARDİN

Chair, I. International Interdisiplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June 2012. Bursa/Turkey 

Chair,  "Security Problems in the Balkans, Potential for Cooperation and Turkey’s Balkan Vision", Second Uludag Conference on International Relations, March 20-21, 2012. Bursa/ Turkey

Arab Spring and new Strategic Balances in the Near East” Revolutions and Protest Movements: History and Actuality, International Conference, March 15-17, 2012, Saint-Petersburg State University, Faculty of Liberal Arts and Sciences.

Chair, Opening Session, Third Uludag Conference on International Relations,“Energy Security and the Regional Problems in Caucasus” 9-10 may 2012,Bursa/ Turkey

Chair,  " Re-assessing Security in the South Caucasus and Turkey-Azerbaijan Relations", First Uludag Conference on International Relations, May 16-17 2011. Bursa/ Turkey 

“Turkey: As a Rising Power”    23 Mayıs 2011, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Politikwissenschaft, Carl-Zeiss-Str. 3, 07743 Jena

Chair,  " Re-assessing Security in the South Caucasus and Turkey-Azerbaijan Relations", First Uludag Conference on International Relations, May 16-17 2011. Bursa/ Turkey

"The Prospects of Turkish-American Relations", 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA -ABD), 17-20 Şubat 2010.

Discussant, "Theoretical Innovation in International Relations", 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA -ABD), 17-20 Şubat 2010.

Chair, "The Politics of Stability", 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA -ABD), 17-20 Şubat 2010.

Chair, "Turkey as a Rising Major Power", 51st Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans (USA -ABD), 17-20 Şubat 2010.

Distinquished guest, "The South Caucasus in a Changing World" Annual Symposium of International Relations Scholars. Baku, Azerbaijan, 22-23
October 2010.

Keynote Session Speaker, Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS),
Ankara, Turkey, 10-12 December 2010.

"Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu ve Karadeniz'de İşbirliği İmkânlarının Geliştirilmesi", I. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Giresun, 17-18 Nisan 2009.

"Role of Identity & Elite Perception in Turkey's Foreign Policy and Turkish-American Relations", Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"Turkey's New Stance in the Middle East: Observations on the Perceptions in Syria and Lebanon",  Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"Obama's Foreign Policy and Turkish-American Relations", Annual Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"Impacts of Iraq War on Turkish-American Relations", Annual Conference of International Studies Association - Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.

"Impacts of the Lobbies on Turkish-American Relations in the Context of Middle East Politics", Annual Conference of International Studies Association - Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.

Moderator, "Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Arasındaki İliskiler: Demokrasi için İşbirliği", Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, Ankara, 11 Şubat 2009.

Oturum Başkanlığı, I. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Giresun, 17-18 Nisan 2009.

Chair, "History's Influence on Theoretical Debates in International Relations", Annual Conference of International Studies Association - Northeast, Baltimore, (Maryland/USA), 2-3 October 2009.

Chair, "Early Reflections on President Obama's Foreign Policy", Roundtable Discussion, Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

Chair, "Foreign Policies", Conference of International Studies Association - West, San Fransisco (California/USA), 25-26 September 2009.

"War with Iran: Turkish Perspective", Middle East Policy Council, 53.rd Capitoll Hill Conference Series on U.S. Middle East Policy: War with Iran: Regional Reactions and Requirements, Capitoll Hill: Cannon Office Building, Washington D.C. (USA), 20 Haziran 2008.

"US Middle East Policy and the Role of Turkey: The Recent Developments in Turkish-American Relations", Turkish-American Community Center, Conferences of Turkish Academy, Lanham / Maryland (USA), 8 Haziran 2008.

"Security Questions in Central Asia", The Fifteenth Annual Central Eurasian Studies Conference, March 22 - 23, 2008 Indiana University Bloomington, Indiana, USA

Moderator, The First International Symposium on Strategic and Security Studies: The Middle East in Questioning Strategic Trends, Beykent University Strategic Research Center, April 17-18, 2008, İstanbul.

Special Paper-Speaker, "Middle East and the World", The First International Symposium on Strategic and Security Studies: The Middle East in Questioning Strategic Trends, Beykent University Strategic Research Center, April 17-18, 2008, İstanbul.

"The Final Status Issues and the Prospects For Peace in the Middle East", The Sixth METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives, Middle East Technical University, June 14 - 16, 2007. Ankara.

"US Middle East Policy and Turkish-American Relations in the Post Cold War Era". Third International Turkish Foreign Policy Conference, Kafkas University - International Strategic Research Center, Kars, May 3-4, 2007.

"Panel Chair", Third International Turkish Foreign Policy Conference, Kafkas University - International Strategic Research Center, Kars, May 3-4, 2007

Panel Chair, "Debating the Developments in Iraq II", The Sixth METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives, Middle East Technical University, June 14 - 16, 2007. Ankara

"Panel Chair", Rising Powers and Values in Eurasia International Symposium, Atatürk University, (Erzurum/Turkey), 1-3 Mart 2006

"Destabilizing Factors and Security Question in Central Asia", Rising Powers and Values in Eurasia International Symposium, Atatürk University, (Erzurum/Turkey), 1-3 Mart 2006.

"Nuclearization of Iran or Regime Change", The 2005 Middle East & Central Asia Politics, Economics, and Society Conference  &  US-Iran Relations Conference: Regional &Global Dynamics, University of Utah, Salt Lake City- Utah (USA-ABD), 8-10 Eylül 2005.

"Panel Chair: Issues in Post-Conflict Political Reconstruction", International Studies Association - West: Annual Meeting, Las Vegas-Nevada (USA-ABD), 30 Eylül - 1 Ekim 2005.

"International Security Questions and Turco-American Relations in the Context of Terrorism and Proliferation of Nuclear Weapons", International Studies Association - West: Annual Meeting, Las Vegas-Nevada (USA-ABD), 30 Eylül - 1 Ekim 2005.

"Arab Israeli Relations After Disengagement", International Conference on Regional In/Security: Redefining Threats and Responses,NATO - AÜSBF, Antalya, 20-23 Ekim 2005.

"At the Crossroads of Sysytemic Transformation: Security or Democracy?",  Discourses of Violence - Violence of Discourses 2. Transdisciplinary International Conference, University of Magdeburg(Germany-Almanya), 2 - 4 Temmuz 2004.

"Reconstructing The Turco-Greek Relations: A Realistic Approach", Defence, Security and Economic Development  2. International Conference, Larissa (Greece-Yunanistan) Technological Education Institute,  18 - 20 Haziran 2004

ULUSAL KONGRE FAALİYETLERİ

Oturum Başkanı: Haremeyn-i Şerifeyn: Hayreddin Paşa Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 27-28 Aralık, 2018,İstanbul

“Ortadoğu’da İnsan Hakları ve Diplomasi”, 07 Mayıs 2014, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F, Balıkesir .

Başkan / Chairman: ?Prof. Dr. Tayyar Arı??, Orta Doğu’da Siyasi Mevsim Değişiklikleri ve Sonuçları (Political Season Changing In The Middle East And Its Results) Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu “Orta Doğu’da Süreklilik ve Değişim” 07-10 Mayıs 2014, Kırıkkale

"Arap Baharı’nın Jeostratejik Sonuçları ve Bölgesel Güvenlik Algılarına Yansımaları" Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu “Orta Doğu’da Süreklilik Ve Değişim” 07-10 Mayıs 2014, Kırıkkale

'Arap Dünyasındaki Değişimin Türkiye'nin Yeni Güvenlik ve Dış Politikasına Etkileri' 4 Ocak 2012, Gazikent Üniversitesi, Gaziantep

Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Orta Dogu Yansımasımaları, Anatolia, 19 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, BURSA

"Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve Arap Baharı", Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Üniversite Paneller Serisi, 13 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa

"Türkiye'nin Orta Doğu'da Liderlik Vizyonu", Tarih Günleri, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü ve Tarih Topluluğu, Mart 2009. 

"ABD'deki Ermeni Diasporasının Varlık Nedeni", Ermeni Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Geleceği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa, 24 Nisan 2009.

"Cumhuriyet'in 85. Yılında Dış Politika", 85. Yılında Cumhuriyet Paneli, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 28 Ekim 2008.

"Milli Egemenlik ve Katılımcı Demokrasi", Türkiye Büyük Millet Meclisi, 18. Milli Egemenlik Sempozyumu, Bursa, 12 Mayıs 2008.

"21. Yüzyılda Türkiye'nin Vizyonu", Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Semineri, Taksim Kampüsü-İstanbul, 12 Ocak 2007.

"Türkiye Aleyhindeki 'Kutsal' İttifak: Amerika'da Yunan ve Ermeni Lobileri", Mudanya Mütarekesi'nin 85. Yıldönümü Sempozyumu, Mudanya-Bursa, 5-6 Ekim 2007.

"Büyük Ortadoğu Projesi Kapsamında Türk-Amerikan İlişkileri", VI. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi Ulus Devlet, Uluslararası Sistemin Dönüşümü ve Türkiye'nin Stratejik Açılım Olanakları, İzmir, 25-27 Nisan 2007.

Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.

"Oturum Başkanlığı", Türkiye'nin Dış Politika Meseleleri, Türk Eğitim-Sen, Bursa, 16 Nisan 2005.

"Oturum Başkanlığı" Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.

"Oturum Başkanlığı" Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Jeopolitik Yönelimler, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 4 Mayıs 2005.

"Büyük Orta Doğu Projesi", Bursa Kafkas Derneği, Bursa, 26 Şubat 2005.

"Oturum Başkanlığı" Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye'ye Yansımaları, Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) ve Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 28 Mayıs 2004.

"Türkiye'nin Orta Doğu ile İlişkileri: Büyük Orta Doğu Projesi",  Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye'ye Yansımaları, Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) ve Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 28 Mayıs 2004 

"Türkiye Nasıl Lobi Yapmalı?", Türk Demokrasi Vakfı,  Ankara, 5 Nisan 2002.

"11 Eylül Sonrası Irak ve Orta Doğu",  11 Eylül Sonrası Orta Doğu Barış Süreci Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 10 Nisan 2002.

"Orta Doğu Barış Süreci ve Türkiye", Orta Doğu Barış Süreci veTürkiye'ye Etkileri Sempozyumu, ASAM Toplantı Tutanağı, Ankara, 28 Eylül 2000.

"ABD'nin Basra Körfezi Politikası", Türkiye, Kuzey Irak, Orta Doğu İlişkileri Sempozyumu, YİSAV, Alanya, 21-23 Nisan 1998.

ARAŞTIRMA PROJELER

TÜBİTAK, 107K447, 11 Eylül Sonrası Süreçte Orta Doğu'ya Yönelik Türk-Amerikan İlişkileri: Çatışan Çıkarlar ve Yeni İşbirliği Olanakları Bağlamında, Kamu Oyu, Baskı Grupları ve Lobilerin Sürece Etkisinin Analizi

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Türkiye'nin Orta Doğu Politikasında İnsani Diplomasinin Rolü: Arap Baharı Sürecinde Mısır, Tunus, Yemen, Libya ve Suriye Örnekleri

İ